1. Generalități

Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (denumit in continuare GDPR), pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, este aplicabil in toate tarile Uniunii Europene, începând cu data de 25.05.2018. Acest Regulament are un impact semnificativ in toate sectoarele de activitate, motiv pentru care silelectric.ro (SC  SIL  ELECTRIC  SRL) a procedat la revizuirea programelor actuale, in conformitate cu acest Regulament, astfel încât sa poată să identifice eventualele impedimente și să implementeze modificările care se impun în activitatea sa.
Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de ai fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația corelativă a operatorului SILELECTRIC.RO de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecție eficientă. Prin date cu caracter personal se înțeleg acele informații care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, cu titlu de exemplu: numele, prenumele, cod numeric personal, adresă, telefon, imaginea, vocea, situația economico-financiară, număr cont bancar, profesia.
Având în vedere necesitatea de a apăra și respecta dreptul fundamental la viață intimă și privată, protecția datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important, fapt confirmat prin tratarea acestei tematici în capitole distincte prevăzute în Convenția de Aplicare a Acordului Schengen.
De-a lungul timpului SILELECTRIC.RO a transmis diverse e-mailuri in încercarea de a vă ține la curent cu cele mai noi oferte și cu informații utile legate de produsele din oferta noastră. Dorim sa rămâneți la fel de bine informat și în continuare, fără a vă copleși cu informații inutile.
În conformitate cu cerințele GDPR, pentru a avea posibilitatea de a vă informa in continuare in scopul menționat mai jos, este necesara existența Consimțământului dat de dvs. Acest Consimțământ trebuie sa fie acordat printr-o acțiune clară, care arata acordul liber, specific, informat si neambiguu, cu privire la procesarea datelor dvs. personale.

2. Drepturile persoanei vizate/cumpărătorului conferite de GDPR nr. 679/2016:
Odată cu solicitarea/acordarea consimțământului, sunteți informat cu privire la drepturile conferite de GDPR cu privire la datele cu caracter personal, cat și asupra consimțământului exprimat de dumneavoastră pentru colectarea datelor personale si prelucrarea acestor date de către SILELECTRIC si anume:
—Dreptul de al revoca oricând – revocare care va fi la fel de accesibila ca si acordarea consimțământului.
—Dreptul la informare – operatorul este obligat să încunoștințeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, la solicitarea scrisă a acestuia ( în limita unei solicitări pe an) transmisă operatorului la adresa comenzisil@gmail.ro.
—Dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere, confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.
—Dreptul de intervenție asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, printr-o solicitare scrisă transmisă la adresa operatorului la adresa  comenzisil@gmail.ro
—Dreptul de opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmita în formă scrisă, datată îi semnată, din motive Întemeiate în legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, printr-o solicitare scrisă transmisa la adresa  comenzisil@gmail.ro

—Dreptul de a transforma datele personale colectate in date anonime, printr-o solicitare scrisa transmisa operatorului SILELECTRIC la adresa  comenzisil@gmail.ro.
—Dreptul de a fi uitat – persoanele fizice pot cere ștergerea datelor personale daca acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul acestora sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate inițial.
—Dreptul la portabilitatea datelor – persoanele fizice au dreptul de a solicita ca datele sale personale sa fie transferate la un alt operator, situație in care SILELECTRIC poate furniza datele cu caracter personal ale persoanei vizate altor companii cu care se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora prin care garantează ca aceste date sunt păstrate in siguranța, in scopurile menționate mai sus, si cu condiția existentei consimțământului persoanei vizate pentru aceasta portabilitate.
—Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate.
—Dreptul de a se adresa justiției – orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. În cazul în care persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate consideră că drepturile prevăzute de GDPR le-au fost Încălcate, acestea se pot adresa în scris Autorității de Supraveghere cu condiția de a nu fi introdus anterior o acțiune în justiție, cu același obiect, însă numai după ce s-au adresat în prealabil operatorului reclamat. Operatorul reclamat are obligativitatea de a răspunde parții vizate, in scris, in termen de 15 zile de la primirea sesizării. Plângerea către Autoritatea de Supraveghere nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către operator. În cazul în care plângerea este găsită întemeiata, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia, Autoritatea de Supraveghere trebuie să comunice părților interesate decizia luată, decizie care trebuie să fie motivată. Autoritatea de Supraveghere se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi ale persoanelor vizate, garantate de lege.

3. Scopul colectării si prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă:
Informarea clienților/potențialilor clienți cu privire la situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea si facturarea produselor comandate, soluționarea problemelor ivite odată cu emiterea unei comenzi de bunuri sau servicii achiziționate;
Transmiterea de Newsletter și/sau alerte periodice, folosind posta electronica (e-mail, SMS), oferte comerciale;
Pentru activități de cercetare a pieței, urmărire si monitorizare a vânzărilor, cat si comportamentul Clientului/Cumpărătorului;

4. Obligații ale operatorului SILELECTRIC (SC  SIL  ELECTRIC  SRL)
Conform cerințelor GDPR nr. 679/2016, SILELECTRIC are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. Totodată operatorului SILELECTRIC îi revine obligația de a notifica persoana vizata a căror date au fost dezvăluite, daca aceasta notificare nu se dovedește a fi imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de intensul legitim care ar putea fi lezat.

5. Acceptul dat de persoana vizată/cumpărător
Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a SILELECTRIC (SC  SIL  ELECTRIC  SRL) și își exprima acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile arătate mai sus, la punctul 3.

Prin lecturarea acestor informații, Cumpărătorul declară că a citit, a înțeles și este de acord ca operatorul SC  SIL  ELECTRIC  SRL să colecteze, să stocheze și să prelucreze datele cu caracter personal, conform cerințelor Legii nr. 506/2004 GDPR (2016/679), totodată luând la cunoștința si despre drepturile conferite de aceste dispoziții legale.
Dacă doriți să fiți informat in scopul menționat mai sus, vă rugăm să ne acordați consimțământul dumneavoastră pentru a vă informa în legătură cu acestea. Veți putea oricând să renunțați la această facilitate ți să ne solicitați modificarea datelor dumneavoastră de contact sau ștergerea lor.